O nas

Zavod Maksiza je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen v letu 2011. Pri izvajanju svoje aktivnosti deluje
po neprofitnih načelih. S svojimi aktivnostmi organizira oz. izvaja aktivnosti na številnih družbenih in
okoljskih področjih kot npr. na področju turizma, izobraževanja, sodelovanja, zaščite potrošnikov,…

Ustanovitelji zavoda se zavedajo, da nevladne organizacije, med katere spada zavod, ključno prispevajo k
razvoju in uresničevanju demokracije in človekovih pravic. Ob tej predpostavki je bil zavod pri izvajanju
preteklih in sedanjih aktivnostih usmerjen predvsem v krepitev organizacijske in strokovne
usposobljenosti nevladnih organizacij, s čimer se krepi tudi medsektorsko povezovanje in sodelovanje
med nevladnimi organizacijami na Koroškem, hkrati pa se krepi vloga in sposobnost sodelovanja koroških
nevladnih organizacij pri izvajanju javnih storitev. Zavod želi postati tudi pomemben akter sodelovanja na
področju okolja, saj se ustanovitelji in sodelavci zavoda zavedajo družbene odgovornosti, zato želi zavod okrepiti
vplivanje na oblikovanje politike in zakonodaje v Sloveniji, kakor tudi na ravni Evropske skupnosti, in pa
ozaveščanje javnosti na področju okolja in trajnostnega razvoja.

Poslanstvo in vizija
Poslanstvo in vizija Zavoda Maksiza je želja po prispevku k večji vlogi nevladnih organizacij pri
oblikovanju lokalnih ali regionalnih politik, h krepitvi medsektorskega povezovanja in sodelovanja za
reševanje lokalnih potreb, h krepitvi informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške
usposobljenosti nevladnih organizacij in h krepitvi vloge nevladnih organizacij pri izvajanju (javnih)
storitev. Cilj zavoda je tudi uveljavitev načela varstva okolja in narave ter trajnostnega razvoja na vseh
ravneh odločanja in delovanja.

Družbena naravnanost in odnos do okolja
Namen in cilj zavoda je biti pomemben akter sodelovanja na področju okolja, saj se ustanovitelji,
sodelavci in ostali posamezniki, ki so kako drugače povezani z zavodom, zavedajo svoje družbene
odgovornosti. Zavod pri svojem delovanju teži k uveljavljanju načela varstva okolja in narave ter
trajnostnega razvoja na vseh ravneh odločanja in delovanja.